ANBI en verantwoording

ANBI VERANTWOORDING KERKGENOOTSCHAP VEG HET KRUISPUNT.   Voor de gehele text van  de ANBI- en Financiële verantwoording  <KLIK HIER>.

ANBI VERANTWOORDING STICHTING  STICHTING VEG HET KRUISPUNT.  Voor de gehele text van  de ANBI- en Financiële verantwoording  <KLIK HIER>.

RSINnummer : 810326103  Naam : Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt.

Doelstelling : De Gemeente heeft tot doel: “de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel. Tevens hebben wij als doel een ‘hand en een voet’ te zijn voor de weduwe, wees, maar ook voor eventuele andere hulpbehoevenden. Onder evangelie wordt verstaan, de boodschap van de verlossing door de Kruisdood, Begrafenis en Opstanding van de Here Jezus Christus.

Beleidsplan : De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:
a. Het houden van samenkomsten.
b. Het houden van huiskringen.
c. Het houden van gebedssamenkomsten.
d. Het geven van Bijbelstudies.
e. Het verspreiden van Evangelische lectuur.
f. Het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, kindertehuizen ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis, zowel in Nederland, alsmede eventueel in het buitenland.
g. Het verstrekken van Christelijke lectuur, bloemen en dergelijke, aan bovenvermelde personen.
h. Het financieel steunen van Christelijke zendingsactiviteiten en organisaties.
i. Zelf zendingsactiviteiten te verzorgen, welke o.a. inhoudt: Het houden van campagnes, evangelisatiebijeenkomsten, enzovoorts.
j. Het onderhouden van contacten met andere gelovigen en Gemeenten.
k. Het stichten van meerdere gemeenten,(Kerken) zowel in Nederland, alsmede in het buitenland.
l. Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.

Bankgegevens

T.N.V. VEG Het Kruispunt - Nieuwerkerk a/d IJssel. 

Tienden en giften: NL59RABO039.62.12.468
Zending                     : NL95RABO039.62.05.244