Waarom dopen?

Voordat de Here Jezus Christus opvoer naar de hemel, gaf Hij zijn discipelen de laatste bevelen. Hij zei o.a. het volgende: Mattheus 28:19 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en DOOPT HEN IN DE NAAM DES VADERS EN DES ZOONS EN DES HEILIGE GEESTES; en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” 

Het is in de eerste plaats heel belangrijk om te beseffen dat de Heer zelf de doop heeft ingesteld. Het is dus geen bevel die van mensen afkomt, maar een bevel van Jezus zelf! Als wij gehoorzaam willen zijn aan Gods Woord, dan moeten wij ons laten dopen. Als we het hierboven genoemde Schriftgedeelte eens goed gaan bekijken dan zien we dat de eerste opdracht is: ‘mensen te maken tot discipelen van Jezus Christus’ en hen daarna te dopen en hen dan verder te onderwijzen in het onderhouden van de geboden van Jezus. De doop is voor een ieder die wil breken met het verleden en een nieuw leven wil beginnen met Jezus als Heer en Meester, Hem willen volgen. 

Waarom dus dopen? Omdat de Heer dit bevolen heeft! U en ik, wij moeten doen wat Gods Woord ons zegt! Jezus zei in Matt. 28:19, “en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb!” Toen de apostelen er op uitgingen om te prediken kwamen er veel mensen tot geloof en lieten zich dopen, in gehoorzaamheid aan wat de apostelen predikten. Veelvuldig lezen wij dat mensen zich bekeerden, ze werden
gedoopt en werden vervuld met de Heilige Geest! Zie Handelingen 8: 12, 13 en 17, hoofdstuk 8: 36, hoofdstuk 9:18, hoofdstuk 16: 13 - 15. Iedere gelovige zal zijn eigen hart moeten onderzoeken en tevens de Bijbel moeten raadplegen om te zien wat zijn positie is t.o.v. de waterdoop.

Het is niet mogelijk om neutraal te blijven t.o.v. de doop. De waterdoop is geen bijzaak in het leven van een Christen, maar het is een fundamenteel iets voor onze relatie t.o.v. God en de Here Jezus Christus. 

Wat betekent de doop in bijbelse zin en hoe zit het met dan met de besprenkeling?

Dopen wil hoofdzakelijk zeggen: het begraven van het oude leven, wat wil zeggen, de zonden van het oude leven die zonder Jezus plaatsvond, afwassen en een nieuw leven met Jezus gaan bewandelen, Hem volgen! De doop wordt ook wel het bad van de wedergeboorte genoemd (Tit. 3:5). Wedergeboren wordt men door het persoonlijk aannemen van de Heer Jezus Christus en geloven in Hem en in Zijn volbrachte werk. Door wedergeboorte treedt een gelovige toe tot het nieuwe verbond en de doop is als het ware de uiterlijke bevestiging van wat innerlijk heeft plaatsgevonden. Wedergeboorte is iets wat God doet in het leven van een mens als hij in geloof zijn leven aan de Here heeft overgegeven: "...daar gij met Hem begraven zijt in de DOOP. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het GELOOF aan de werking Gods..." (Kol. 2:12 ).

Laten wij ook eens gaan kijken wat het woordje ‘dopen’ eigenlijk betekent. Dopen komt van het Griekse woord “bap’tizo”, wat letterlijk ‘onderdompelen’ betekent. Er dient daarom alleen gedoopt te worden door onderdompeling en niet door besprenkeling! De doop door onderdompeling is o.a. een zinnebeeld van reiniging van zonden, het afwassen van zonden, (Hand. 22:16). Welk mens besprenkelt eigenlijk z’n vuile groente voordat hij of zij het gaat eten? Niemand! De groente wordt onder water afgespoeld, totdat het helemaal schoon is. Zo is het ook met dopen. Na de ‘opstijging’ uit het water is men een nieuw mens! Het ‘oude ik’ is dan begraven in het ‘watergraf’. Men verklaart hiermee dat men het oude leven heeft afgelegd en voortaan met Jezus door het leven wil gaan, Hem dus wil volgen! Romeinen 6: 3-4 zegt: “Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”. Ook onze Here Jezus liet zich dopen door onderdompeling ! Er staat in Mat. 13:16 het volgende; “Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water……

Wij zien hier dat Jezus opsteeg uit het water. Hij werd ook ondergedompeld! Besprenkelen is niet de manier waarop iemand gedoopt mag worden. Weet u het nog? Dopen (bap’tizo) betekent letterlijk: onderdompelen.

Dopen mag pas na bekering!

In Handelingen 2:38 staat: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen (bap’tizo, onderdompelen) op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden….. We merken op dat de volgorde is:

1. Bekering en dan 2. Dopen. We zien dus dat elk mens zich eerst moet bekeren, alvorens men zich mag laten dopen. Natuurlijk besef ik heel goed dat ouders die hun kindje hebben laten besprenkelen dit met alle liefde en met heel hun hart hebben gedaan. Daar kan ik alleen maar positief over zijn. Maar, ik draai er niet omheen en dat mag ik ook niet, want het is niet de doop zoals Gods Woord het zegt, want een baby dopen is, hoe goed bedoelt dan ook, on-bijbels!

Kan een baby zich bekeren? Nee, een baby kan zich niet bekeren, omdat deze gewoonweg nog veel te jong is. Bekeren kan alleen met het verstand, door een bewuste keus voor Jezus maken! Bewust het oude leven ‘afleggen’, enzovoorts. Menig mens denkt dat als men hun kindje laat besprenkelen het dan voor altijd behouden zal zijn, door ‘het zegel des verbonds’ wat op het voorhoofd van hun kindje wordt gedrukt. Dit is absoluut niet waar, hoe vervelend het ook mag klinken. De Bijbel leert dit absoluut niet. Men denkt ook dat de kinderdoop in plaats van de besnijdenis is gekomen, waardoor het kind dus wordt opgenomen in het verbond met God, zoals dat bij de besnijdenis in Israël gebeurde. Ook dit komt nergens in de Bijbel voor. Trouwens, dan zouden de meisjes dus nooit gedoopt kunnen worden, maar alleen de jongens, want zij alleen werden besneden.

Kijk ook eens naar het volgende, in Mattheus 3:6 "en zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden".  Ziet u dit? Een baby kan onmogelijk zijn/haar zonden belijden! Er staat: onder belijdenis van HUN (=eigen) zonden!!!! Het is dus volledig doelloos en nutteloos om baby’s te dopen. Tevens is het net zo doelloos en nutteloos om volwassenen te dopen als zij zich niet hebben bekeerd tot Jezus Christus. De doop heeft dan geen enkele waarde!

Ieder mens moet zelf een keuze maken. Kinderen zullen wanneer zij onverhoopt komen te sterven, altijd behouden zijn. Zij zijn geborgen in Gods Hand. Echter, deze regel vervalt(de Here weet precies wanneer) zodra zij zelf in staat zullen zijn om een bewuste keuze te maken. Een mooi beeld zien we in deze is dat God alle kinderen tot 20 jaar liet leven.Zij zouden wel het beloofde land in mogen trekken, terwijl iedereen van 20 jaar en ouder, dit niet mochten, dezen zouden sterven vanwege hun ongehoorzaamheid jegens God, vanwege 'hun gemor' ! (Nummeri 14:29)

Welke keuze moet iemand dan maken? Jezus Christus aannemen als persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, zich tot Hem bekeren! Dit kan niemand voor hen doen. De voorganger niet, de dominee niet, de priester niet, ouders niet, vrienden niet, niemand ! Iedereen zal zelf de keuze moeten maken. De Bijbel zegt dat wanneer iemand niet geloofd in de Here Jezus Christus, hij of zij verloren zal gaan (Joh 3:16)!

Enkelen vragen/opmerkingen die we vaak hebben gehoord zijn:

1. “In de Bijbel werden toch wel baby’s gedoopt, dat staat toch in Handelingen 18: 8?

Laten wij deze tekst dan eens goed gaan bekijken. Handelingen 18: 8  En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiers, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen.

Zoals wij zien wordt er met geen enkel woord over baby’s of zeer jonge kinderen gesproken. Als er staat, “Crispus kwam tot geloof in de Here, met zijn gehele huis,” dan staat er dat hij en zijn gezin tot geloof kwam. Niets meer en niets minder. Men veronderstelt dat het hier ook om baby’s en zeer jonge kinderen gaat. Waar men dit vandaan haalt, is mij een raadsel! Een gezin kan eenvoudigweg ook uit volwassen personen, jeugdigen of tieners bestaan. Dat Crispus zich ook heeft laten dopen vinden wij in 1 Cor. 1: 14. In vers 16 zegt Paulus dat hij ook het gezin van Stefanus heeft gedoopt. Ook hier wordt er met geen woord over kleine baby’s of jonge kinderen gesproken. Zoek trouwens maar eens naar kinderen die gedoopt zouden zijn, u vindt dit nergens in de Bijbel. Nogmaals, als men praat over een gezin, dan wil dit nog niet zeggen dat er kinderen bij betrokken zijn die nog geen keuze kunnen maken. Ik heb al eerder vanuit Gods Woord aangetoond dat dit niet zo is.

2. Kan het zo zijn dat er 2 dopen bestaan: één door besprenkeling en één door onderdompeling? Nee, de Bijbel leert heel duidelijk dat er maar één doop is. In Efeze 4: 5 staat dat er een Here, een geloof, en een doop is!

3. Vanaf welke leeftijd mag iemand zich laten dopen?

Er is geen specifieke leeftijdsgrens voor een doopkandidaat. De voorganger, of iemand anders van het oudstenteam zal altijd van te voren met elke doopkandidaat een persoonlijk gesprek aangaan en zo toetsen of het gerechtvaardigd is om de doopkandidaat te dopen of niet. De (jeugdige) doopkandidaat moet zelf duidelijk aan kunnen geven waarom hij of zij gedoopt wilt worden en een duidelijk getuigenis kunnen afleggen van de genomen beslissing. Bij minderjarigen zullen wij als leiding van de gemeente het Kruispunt dit doen met de goedkeuring van de ouders. Zonder hun goedkeuring zullen wij bij de minderjarigen niet tot de doop overgaan.

Redenen om niet tot de doop over te gaan kunnen de volgende zijn:

Geen tekenen van bekering en nieuw leven in Christus. Als er b.v. sprake is van onreinheid op seksueel gebied of seksuele relaties die de Bijbel niet toestaat en de gelovige wil hierin volharden.

Geen bereidwilligheid van de gelovige om Jezus te volgen, te gehoorzamen en te laten leiden door Zijn Woord en Geest, ook als dat grote of kleine offers kost.  

Geen bereidwilligheid van de gelovige om zich aan te sluiten bij een bijbelgetrouwe plaatselijke gemeente, om daar geloofsonderwijs en toerusting te ontvangen (zie Mat. 28:19 en Hebr. 10:25).

Extra opmerking: Per geval zal bekeken moeten worden of het gerechtvaardigd is om tot de doop over te gaan. Er kunnen dermate verzachtende omstandigheden zijn waardoor de leiding van een gemeente toch tot de doop zal overgaan. Uiteraard dient Gods Woord deze beslissing te rechtvaardigen. We hopen dat u door deze studie meer inzicht heeft gekregen omtrent het dopen.

Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.

 

Gods zegen, 

Leen Koster - Voorganger.